Garancia dodania tovaru pri objednávke do 20.12.

Obchodné podmienky

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Hydrolane s.r.o., Trhová 54, 841 01 Bratislava (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.tatratree.sk (ďalej len "systém"). 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.tatratree.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č.40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

1.5 Predávajúcim sa rozumie: Hydrolane s.r.o., Trhová 54, 841 01 Bratislava IČO: 52784444, IČ DPH: SK21211367659.

1.6 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 2  Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. E-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) zo strany predávajúceho je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a spoločnosťou Hydrolane s.r.o.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3  Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Objednávku je možné stornovať do okamihu jej spracovania/pripravenia, a to prostredníctvom elektronickej pošty*. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

- tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4  Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy  o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom “obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

4.2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu predávajúceho, resp. e-mailom na adresu info@tatratree.sk. Pre odstúpenie od zmluvy je nutné priložiť vzorový výmenný formulár, ktorý sa nachádza na našej stránke.

4.3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Tovar spolu s dokladom o kúpe preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

- nepoužívaný

- nepoškodený

- kompletný                                                             

- v pôvodnom obale

Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Zásielky posielajte výlučne na ADRESU (ako balík na adresu, nie na poštu) bez dobierky:

Hydrolane s.r.o.

Mládeže 2067

089 01 Svidník

Tovar vracajte v pôvodnom a nepoškodenom balení. Za znehodnotenie obalového materiálu sme oprávnení účtovať si sumu 7 €. Preto, prosím, adresu nepíšte priamo na krabicu- aj krabica popísaná je považovaná za poškodenú, nakoľko nie je ďalej použiteľná a sú potrebné ďalšie náklady na jej výrobu. 

 

UPOZORNENIE! Zásielky zaslané na adresu: Hydrolane s.r.o., Trhová 54, 841 01 Bratislava nebudú prevzaté a vrátia sa odosielateľovi!

 

Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet, a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Pokiaľ si ponecháte tovar, ktorého hodnota nepresahuje sumu 100 €, bude Vám dodatočne účtovaná cena poštovného vo výške 4,50€. 

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný (za používanie sa berie aj iná výrazná vôňa tovaru), poškodený alebo neúplný, bude takýto tovar zaslaný späť na adresu kupujúceho.

4.5. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 4.6. K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe (ktorý sa zasiela výhradne v papierovej podobe), z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

5  Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

5.4 Ceny produktov sa môžu v čase meniť. Na zmenu ceny kupujúceho vopred upozorníme formou mailu pri konkrétnej objednávke. Kupujúci má v prípade zmeny dohodnutej ceny právo od zmluvy odstúpiť. 

5.5 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

6  Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Hydrolane s.r.o. si účtuje poštovné a balné vo výške 4,50€ + 1,50€ dobierka.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH.

6.3 Pri výmene alebo vrátení tovaru si poštovné hradí zákazník sám.

7  Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Kupujúci má možnosť platiť dobierkou pri preberaní tovaru od kuriéra.

7.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8  Dodacie podmienky

8.1 Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní.

8.2 Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej firmy 123kuriér na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5 Tovar dodávame na území Slovenskej republiky.

8.6 Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky.

9  Záručné podmienky

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže si kupujúci uplatniť reklamáciu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov s výnimkami stanoveným Zákonom. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

10  Reklamačný poriadok 

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti Hydrolane s.r.o. Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Hydrolane s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- či nie je tovar poškodený, tzn. či nemá zjavnú vadu

- či ste spolu s tovarom obdržali aj faktúru

O zistených skutočnostiach je zákazník povinný nás bezodkladne informovať ihneď po prevzatí tovaru.

Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Záruka sa nevzťahuje na:
- mechanické poškodenie tovaru, ako napr. polámanie, odtrhnutie časti
- poškodenie prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
- vady spôsobené používaním tovaru kupujúcim - opotrebenie.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie